Emoční inteligence

Nabídka

Emoční inteligence

Být sami sebou.

Uvědoměle hledat a nalézat sebe, svůj osobní potenciál a smysl svého jedinečného života.

Naše vlastní hodnoty a představy tvoří základ naší osobnosti, na kterých stavíme úroveň svého žití a komunikace v reálném světě. Toto je fakt, ať souhlasíme či ne.

Pokud se budeme snažit být někým jiným, než ve skutečnosti jsme, kopírovat společensky uznávané vzory na úkor vlastní individuálnosti, snížíme tak své sebevědomí, sebedůvěru a sebeúctu. Přestaneme velmi rychle vnímat svoje přirozené napojení na zákony vesmíru, přestaneme tím rozeznávat mravnost od morálky, dobro od zla. Budeme kopírovat vnější pravidla a domnělá očekávání okolí a pokud bude většinově odlišné od našich hodnot a potřeb, budeme nespokojení a nemocní. Vzdáme se tak svobody a zodpovědnosti za svůj život.

Oblast emoční inteligence je cesta k vlastní a kolektivní moudrosti. Jakou metodu, techniku či jaký postup zvolíme, je výhradně volba individuální.

V našich seminářích a programech navrhujeme, doporučujeme, inspirujeme, aby každý účastník měl v sebepoznávání pro začátek z čeho vybírat.

Vycházíme z metakomunikace, tedy oblasti uvědomělé sebeidentifikace. Věnujeme se rozkrytí původního sebenastavení na 5 základních vztahů: k životu, k času, k sobě, ke druhým, k překážce. Poznáváme, odkud a proč přicházejí pocity: veselí – smutek, libost – nelibost, vášeň – chlad, radost – úzkost / tíseň / strach, pohoda – zlost / vztek, bezprostřednost – ostych, otevřenost – uzavřenost …

Nabídneme některé techniky a cvičení. Např. z oblasti zvládání emocí a sebeprosazení se věnujeme umění asertivity.

Témat, technik a cvičení je mnoho. S každým jednotlivcem a s každou skupinou otevíráme nové a nové. Vzájemně se s našimi klienty obohacujeme, učíme a vedeme. Jde o interaktivní, dynamický, diskrétní až intimní proces, který vždy začne, ale už nekončí, přestože všichni zúčastnění máme nové měřitelné výsledky.

Otevření se tomuto procesu se projeví na změně kvality různých oblastí života. Nalézáme klid, harmonii, radost, „ve starých šatech nové vztahy“, pracovní naplnění, lásku a smysl svého jedinečného života.